top of page

טיפול פסיכולוגי בגיל השלישי.

עם התפתחות הרפואה יותר ויותר אנשים מגיעים לגלאים מבוגרים, שבהם עליהם להתמודד עם יציאה לפנסיה, שינויים גופניים, מחלות, או אובדן.

התיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון מתארת שמונה שלבים של קונפליקט בין צורכי האדם לבין דרישות החברה. לפי נקודת מבט זו בגלאים המבוגרים האדם עסוק בהשלמה עם האחריות לעצמו ולצאצאיו ובמבט רטרוספקטיבי על חייו.

בגיל השלישי המשימה ההתפתחותית היא לנסות ולהגיע למצב של קבלה והשלמה עם החיים על ההצלחות וההחמצות שבהם מתוך תחושה של משמעות וחשיבות לחיים לצד השלמה וקבלה של עובדת המוות.

הטיפול הפסיכולוגי בגלאים המבוגרים הוא טיפול המכוון לשינויים ממוקדם ובעיקר להשלמה ולקבלה של העצמי, המציאות, ושל עובדות החיים.

bottom of page